Code of Conduct 

Rekla 2000 is een bedrijf dat middels het leveren van relatiegeschenken creatieve oplossingen bedenkt voor o.a. bedrijven, diverse overheden en onderwijsinstellingen. Rekla 2000 staat te allen tijde voor prettige en gelijkwaardige samenwerkingen met klanten, collega’s en leveranciers.  
 
Om dit doel te bereiken werken we vanuit onze waarden:  
Respect, integriteit, gelijkwaardigheid en vertrouwen.  
 
Onze waarden zijn bepalend voor ons gedrag, geven richting aan onze beslissingen en helpen ons bij het beschermen van de reputatie van onze onderneming. De waarden hebben als doel bij te dragen aan het gevoel van trots van al onze medewerkers en leveranciers en de wil om het allerbeste uit onszelf te halen te versterken. De normen voor ons gedrag zijn vastgelegd in deze verklaring, die tevens houvast bieden bij onze besluitvorming. Daarnaast staan ze centraal in ons dagelijks werk.  
 
Onze waarden zijn niet vrijblijvend: ze liggen vast en gelden voor alle collega’s. Iedere medewerker en/of leverancier van Rekla 2000 is verantwoordelijk voor de naleving van de waarden en wordt geacht hierover verantwoording af te kunnen leggen. Onze waarden dwingen ons om ons voortdurend af te vragen of datgene wat wij doen juridisch en ethisch verantwoord en respectvol naar onze klanten en andere betrokkenen is.  
 
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken kun je terecht bij:  
 
Team Rekla 2000 
info@rekla2000.nl  
+31 523 33 23 09 
 

Inleiding 

In aansluiting op onze verklaring is er de Rekla 2000 Code of Conduct. De Code of Conduct, ook wel gedragscode genoemd, legt ons standpunt over een aantal belangrijke onderwerpen en zaken vast en stelt een aantal duidelijke gedragsregels. Deze gedragsregels gelden als minimumeisen waaraan we ons te allen tijde moeten houden.  
 
In de verklaring staat dat medewerkers, ingeschakelde hulppersonen en/of derden zich moeten houden aan de geldende wet- en regelgeving en aan de interne regelingen en richtlijnen. De Gedragscode en de bijlagen van de desbetreffende bedrijfsonderdelen vormen een belangrijk onderdeel van deze regels. Ze gelden daarom voor iedere Rekla 2000 medewerker en iedereen die Rekla 2000 vertegenwoordigd (vanaf nu medewerkers) en we verwachten van alle medewerkers dat zij bekend zijn met deze regels en zich daaraan houden.  
 
In de Code of Conduct zijn onze uitgangspunten en verwachtingen vastgelegd met betrekking tot:  
1.Hoe we omgaan met elkaar;  
2.Hoe we omgaan met informatie en data;  
3.Hoe we omgaan met belangenverstrengeling, fraude, criminaliteit en strafbare feiten;  
4.Hoe we omgaan met apparatuur en het internet;  
5.Hoe we overtredingen melden;  
6.Hoe we omgaan met overtredingen.  
 
We begrijpen dat bij de uitvoering van het dagelijks werk keuzes moeten worden gemaakt tussen de belangen van Rekla 2000 het rendement en risico’s. Dit is onderdeel van het zakendoen. Wij vertrouwen erop dat dergelijke keuzes transparant in een open sfeer worden besproken en op jouw professionaliteit en die van de medewerkers om een goede afweging te maken binnen de kaders, onze gedragscode en de wijze waarop wij onze risico’s beheersen.  
 
Voor ondersteuning hoe om te gaan met lastige organisatorische belangenconflicten, dilemma’s of vragen over onze waarden kan je contact opnemen met de leidinggevende. 
 
Het is belangrijk om te weten dat schending van onze gedragsregels niet licht wordt opgevat en ernstige gevolgen kan hebben. Op basis van geldende wetgeving kunnen verschillende maatregelen worden genomen, zoals een waarschuwing, berisping met vastlegging in het personeelsdossier. 

 
Artikel 1. Hoe we omgaan met elkaar  
 
1.1 Hoe we omgaan met klanten  
Klanten zijn het uitgangspunt bij alles dat wij doen. Voor onze omgang met klanten hebben we een aantal belangrijke gedragsregels opgesteld:  
 
1.We streven ernaar om te voldoen aan de behoeften van onze klanten in de verschillende fases van de samenwerking;  
2.We bieden klanten een eerlijk rendement;  
3.We geven uitleg over de risico’s, opbrengsten en kosten van onze producten en diensten;  
4.We evalueren regelmatig onze producten, diensten en (distributie)processen;  
5.We werken uitsluitend met professionele distributeurs en leveranciers.  
6.Ons uitgangspunt is om afspraken te allen tijde na te komen.  
 
Kortom, wij streven ernaar dat onze producten en diensten toegevoegde waarde hebben, doordat zij aan de financiële behoeften van onze klanten voldoen en zorgen voor een fair en redelijk rendement. We geven in begrijpelijke taal uitleg over de belangrijkste kenmerken van onze producten en diensten en we toetsen met regelmaat onze producten, onze diensten, de behoeften van onze klanten en de kwaliteit van het adviestraject.  
 
1.2 Hoe we omgaan met elkaar  
Bij Rekla 2000 hechten we veel waarde aan diversiteit en integratie. We streven ernaar een werkomgeving te bieden waar geen sprake is van bedreigingen en fysieke of verbale intimidatie. Discriminatie op grond van leeftijd, ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of arbeidsongeschiktheid is niet toegestaan.  
 
Iedere medewerker dient aan deze doelstelling te voldoen. We verwachten van medewerkers dat zij het goede voorbeeld geven en collega’s die dit niet doen hierop aanspreken. Oneerlijke en ongewenste behandeling of discriminatie moet direct worden gemeld aan het management.  
 
1.3 Hoe we omgaan met anderen  
Zoals wij omgaan met collega’s, gaan we ook om met anderen; dezelfde gedragsregels zijn hierbij van toepassing. We verwachten van medewerkers dat zij zich altijd gedragen als ambassadeurs van ons bedrijf. Goede manieren zijn van groot belang. Vertrouwelijke informatie delen we niet vrijelijk met anderen. Bedreigend, (seksueel) intimiderend of discriminerend gedrag wordt niet getolereerd. Ook accepteren we geen beledigend of ongepast taalgebruik. Rekla 2000 hanteert een ‘zero tolerance’- beleid en handelt ten alle tijden volgens de Nederlandse wet.  
 
Wij wijzen erop dat deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via social media. We verwachten van medewerkers dat zij overtredingen van deze gedragsregels melden aan het management.  
 
1.4 Hoe we omgaan met de media  
Bij Rekla 2000 begrijpen we dat aandacht vanuit de media een invloed kan hebben op onze reputatie, zowel extern als intern. De media kunnen een belangrijke rol spelen bij het promoten, steunen of ondermijnen van de reputatie van ons bedrijf. Zij kunnen invloed hebben op de meningen die klanten en andere betrokkenen over ons hebben. Daarnaast is er wet- en regelgeving van kracht waaraan wij als onderneming moeten voldoen.  
 
Wij vinden het van groot belang dat het beeld dat de media van ons schetst feitelijk juist is. Dit geldt voor zowel professionele media als social media. Onze gedragsregels bieden een leidraad voor het omgaan met de professionele media en voor het geven van de correcte uitingen en reacties op social media.  
 
Indien er op internet (of elders) feitelijke onjuistheden over Rekla 2000 worden aangetroffen, word je verzocht de website of discussie te melden bij het management. Elk signaal over onjuiste informatie over onze bedrijfsonderdelen kan worden gemeld aan het management.  
 
Artikel 2. Hoe we omgaan met informatie en data 
 
2.1 Hoe we omgaan met vertrouwelijke informatie  
Onder vertrouwelijke informatie verstaan we alle informatie waar medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden mee in aanraking komen. Voor de behandeling van vertrouwelijke informatie hebben we gedragsregels opgesteld die als leidraad dienen. Informatie wordt alleen uitgewisseld voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Van medewerkers wordt ook verwacht dat zij passende maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt door onachtzaamheid, slordigheid of indiscreet gedrag. Wees voorzichtig bij het werken in openbare ruimtes, zoals restaurants, treinen en luchthavens. Laat mobiele apparaten of documenten nooit onbeheerd achter en zorg altijd voor versleutelde opslag van informatie op mobiele gegevensdragers, zoals USB-drives.  
 
In geval van twijfel en/of onduidelijkheid over het delen van (vertrouwelijke) informatie en/of data van en/of over klanten zal dit altijd eerst nog gecheckt worden bij het management.  
 
2.2 Hoe we informatie en data beschermen  
Naast de gedragsregels voor het omgaan met vertrouwelijke informatie, hebben we ook gedragsregels opgesteld voor de bescherming van onze informatie en data.  
 
Paswoorden, toegangspassen, sleutels en dergelijke zijn persoonlijk en daar moet vertrouwelijk mee worden omgegaan. Bedrijfsgegevens, waaronder de hierboven genoemde vertrouwelijke informatie, mogen niet naar jouw eigen privé e-mailadressen of je persoonlijke gegevensdragers, zoals hard-drives of USB-drives, worden verstuurd of gekopieerd. Software mag alleen door het daartoe bevoegde personeel op onze computers en servers worden geïnstalleerd. In het geval van een datalek wordt dit volgens het Rekla 2000 datalek protocol gemeld. Indien een werknemer een datalek vindt of hier enig vermoeden van heeft, dient diegene dit z.s.m. te melden aan het management om hier via het protocol een officiële melding van te maken.  
 
Artikel 3. Hoe we omgaan met belangenverstrengeling, fraude, criminaliteit en strafbare feiten. 
 
3.1 Belangenconflicten  
Er is sprake van organisatorische belangenconflicten wanneer de verplichtingen die de medewerker uit hoofde van zijn functie binnen Rekla 2000 heeft in conflict komen met andere belangen. Daarbij maken we onderscheid tussen privébelangen en belangen van Rekla 2000 als organisatie. Belangenconflicten zijn in eerste plaats niet toegestaan binnen de organisatie.  
 
3.2 Fraude  
Onder fraude verstaan we het opzettelijk misbruik maken van procedures, systemen, bezittingen, producten of diensten door iemand die hiermee beoogt zichzelf of anderen onrechtmatig te verrijken.  
 
Als fraude wordt ontdekt hanteren we een ‘zero tolerance’- beleid. Binnen Rekla 2000 zijn anti- fraudemedewerkers aangesteld, die ondersteuning bieden bij de uitvoering van onze fraude bestrijdende maatregelen.  
 
3.3 Criminaliteit en strafbare feiten  
Onder criminaliteit en strafbare feiten verstaan wij alle strafbare feiten tussen de werknemer en Rekla 2000 volgens de Nederlandse wet. Rekla 2000 hanteert bij ieder strafbaar feit een 'zero tolerance'- beleid.   
 
Artikel 4. Hoe we omgaan met apparatuur en het internet 
 
4.1 Hoe we omgaan met apparatuur  
We verwachten van onze medewerkers dat zij onze computers, laptops, telefoons en andere apparatuur op professionele en discrete wijze gebruiken. Het gebruik van eigen mobiele apparaten is toegestaan, mits de medewerker ervoor zorgt dat alle gebruikelijke processen en procedures over het beheer van data en informatie ook op hun mobiele apparaten worden toegepast.  
 
4.2 Hoe we omgaan met het internet  
Bij Rekla 2000 staan we toe dat internet wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden. We ontmoedigen het gebruik van internet voor eigen doeleinden, zoals winkelen, browsen en communiceren. We staan niet toe dat medewerkers onzedelijke, obscene of pornografische sites bezoeken. Het illegaal downloaden van materiaal is evenmin toegestaan.  
 
Artikel 5. Hoe we overtredingen melden 
 
Voor een goede bedrijfsvoering zijn onze reputatie en de integriteit van onze organisatie van het grootste belang. In dit verband is het intern melden van (vermoedens van) onethisch gedrag door of binnen ons bedrijf essentieel. We moedigen medewerkers daarom aan om melding te maken van gedrag dat in strijd is met de regels en richtlijnen.  
 
Artikel 6. Hoe we omgaan met overtredingen 
 
Overtredingen of mogelijke overtredingen van de wet, regelgeving, voorschriften, moeten worden gemeld aan de leidinggevende.  
 
Bij een lichte overtreding neemt de leidinggevende contact op met de desbetreffende medewerker om hem/haar te vragen dit gedrag uit te leggen en nader toe te lichten.  
 
In geval van twijfel of indien een (vermoedelijke) overtreding ernstig wordt bevonden, wordt deze gemeld bij het management.  
 
Elke disciplinaire maatregel moet redelijk en billijk zijn. Afhankelijk van het arbeidsrecht kunnen de maatregelen bestaan uit: een waarschuwing, berisping, beëindiging van het dienstverband, beëindiging van de samenwerking of ontslag op staande voet. Werknemers worden schriftelijk geïnformeerd over de opgelegde maatregel. Indien het onderzoek niet tot de conclusie leidt dat de medewerker de regels en richtlijnen heeft overtreden, dan worden alle beschuldigingen uit zijn/haar dossier verwijderd. De medewerker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.  
 
  

Neem contact met ons op

Error 404